کنترل کننده الکترونیکی زوایای بدن

حرکات و زوایای گردن،دست،کمر و پا در کار با دستگاه های ورزشی بدنسازی بسیار حائز اهمیت است و اگر به درستی انجام نشود می تواند آسیب هایی جدی به دنبال داشته باشد