کنترل هوشمند تلفات در سیستم‌های توزیع آب کشاورزی

راندمان پایین سامانه‌های توزیع آب کشاورزی در شبکه های آبیاری مدرن کشور (حدود ۶۵%) ناشی از دو دلیل اصلی است: ۱) نشت جدار کانال (با/ بدون پوشش) و ۲) فرآیندهای سنتی توزیع آب در کانال. این فناوری یک مکانیزم هوشمند در کنترل همزمان «تلفات نشت» و «تلفات بهره‌برداری» در کانال های توزیع آب کشاورزی ارایه نمود. فناوری از سه جز اصلی: ۱) مدل عددی شبیه ساز هیدرولیک جریان در کانال آبیاری (یکی از مدل های ریاضی Integral-Delay ، مدل ICSS و یا مدل HEC-RAS)۲) بکارگیری سیستم کنترل خودکار پیش‌بین در محیط MATLAB که اقدام به توزیع خودکار آب کشاورزی بین آبگیرهای واقع در کانال آبیاری نماید ۳) مدل عددی برآورد نشت در محیط شبیه ساز SEEP/W برای شبیه‌سازی جریان نشت در بازه های کانال های آبیاری.فناوری مذکور بر روی دو سیستم مجزای توزیع آب کشاورزی در ایران (شبکه دشت مغان) و در کشور آمریکا (شبکه آلتوس ایالت اوکلاهما) مورد آزمون قرار گرفت. این فناوری سبب کاهش همزمان تلفات نشت و بهره‌برداری به ترتیب به میزان ۷ و ۹ درصد در کانال آلتوس (کشور آمریکا) و همچنین به میزان ۹ و ۴۰ درصد در کانال مغان (ایران) شد.