کنترل خودکار تناسبی -انتگرالی در توزیع آب کشاورزی

این فناوری به ارایه مدل کنترل خودکار با بهره گیری از روش کلاسیک تناسبی-انتگرالی به عنوان یکی از پرکاربرد ترین کنترلرها در صنعت، به منظور کنترل برخط سازه های تنظیم سطح آب در کانال های انتقال آب در شبکه های آبیاری کشور می نماید.