کنترلگرکلاس آرا (کنترل کلاس)

کنترل صدا، نور، وجود گاز های سمی کلاس و ارسال آن به کارتابل مدیر