کنترلر مدار فرمان از طریق موبایل

دستگاه کنترلر کننده مدارهای فرمان از طریق موبایل (پیامک و اپلیکیشن)