کنترل،بهینه سازی و ترسیم نقشه های سازه ای ساختمان

با استفاده از برنامه نویسی بر روی نرم افزارهای etabs و autocad، به قابلیت جدیدی جهت کنترل موارد متعدد مقررات ملی ساختمان و همچنین بهینه سازی اقتصادی بیش از ۲۰ درصدی سازه ها و ترسیم نقشه ها بدون نیاز به کاربر دستیابی شده است.
بهینه سازی سازه ها اهمیت ویژه ای در استفاده درست از منابع اقتصادی هر پروژه دارد. همچنین استفاده از این تکنولوژی منجر به کاهش استفاده از فولاد و بتن در سازه ها می شود که این امر موجب کاهش آلاینده ها(در مراحل تولید فولاد و بتن) در حوزه ساختمان سازی خواهدشد.