کلید های لمسی الکترو مغناطیسی

کلیدهای لمسی الکترو مغناطیسی که با لمس دست انسان کار نموده و به نسبت سایر نمونه های خارجی کیفیت بهتر و قیمت پایین تری دارند