کلیدهای برشی

بررسی مقایسه‌ای تقاضای لرزه‌ای کلیدهای برشی خارجی در پل‌های بزرگراهی بتن آرمه معمولی مورب(وارائه یک سازو کار جدید)
A Comparative Study on Seismic Demand of External Shear Keys in Normal and Skewed Reinforced Concrete Highway Bridges-Development of a New External Shear Key Mechanism