کلوئید خنک کننده و روان کننده عملیات فلزکاری

• خنک کننده و روان کننده
• محافظت کننده در برابر خوردگی
• عملیات فلزکاری و تراش در دستگاه های CNC و NC