کلروفرم

• حلال
• شیرین کننده مواد دارویی
• بعنوان مواد اولیه جهت تولید مواد شیمیایی
• استفاده های آزمایشگاهی
• مورد استفاده در بیمارستان ها و مراکز درمانی