کف های جداسازی شده

مطالعه عددی و آزمایشگاهی عملکرد کف های جداسازی شده با میراگر جرمی چرخشی برای تجهیزات و اجزای غیر سازه ای
develpment of angular- mass damper for seismic isolated floors of equipments