کفپوش ورزشی هوشمند تعاملی

سیستم های روشنایی به کار رفته در این کفپوش ها، توسط یک سیستم نرم افزاری کنترلی( برمبنای پروتکل های تمرینی)، متناسب با نوع تمرین، فعال می‌شوند و ورزشکار را در جهت مورد نظر هدایت می کند.