کشف دارو از گیاهان دارویی

استفاده از مخلوط روغن گیاهی همراه با یک دارو ضد درد برای کاهش دوز و افزایش مدت اثر بخشی و طیف اثرات ضد دردی دارو