کشت، برداشت، تبدیل و استخراج مواد

ریزجلبکها، کارخانه سلولی وابسته به نور هستند که ضمن انجام عمل فتوسنتز، دی اکسید کربن را به سوختهای زیستی و سایر ترکیبات ارزشمند تبدیل می نمایند. جلبکها برای رشد نیاز به نورخورشید، دی اکسید کربن و مواد مغذی نیاز دارند که ایران که به دلیل داشتن آب شور فراوان، نور خورشید و زمین زیاد و میزان تولید دی اکسید کربن بالا در این کشور مناسب می باشد.
دی اکسید کربن می تواند منبع تولید جلبک مورد استفاده قرار گیرد، که این امر باعث حذف دی اکسید کربن هوا و مانع از آلودگی هوا ناشی از انتشار گاز دی اکسید کربن و آلودگی هوا ناشی از آن می شود. پس با اینحال در کنار صنایع می توان کشتزاری از جلبک راه انداخت که همزمان باعث تصفیه هوا و پساب و حذف فلزات سنگین می شود و هم باعث تولید جلبکی می شود که خود منبع اولیه تولید انرژی است که این انرژی نیز می تواند انرژی مصرفی کارخانه را نیز تولید کند و مصرف سوخت فسیلی کارخانه را نیز کاهش دهد که این عمل خود نیز از آلودگی هوای ناشی از سوختهای فسیلی جلوگیری می کند.