کاهش خسارت مگس میوه مدیترانه ای

بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی خسارت مگس میوه مدیترانه ای روی محصولات باغی بخصوص مرکبات، انار، هسته دارها، دانه دارها و … در کشور روز به روز در حال گسترش می باشد. با توجه به اینکه در کنترل این مگس از تله های سراتراپ، تریمدلور و نیز پروتئین هیدرولیزات استفاده می گردد ولی با توجه به اینکه کارایی این عوامل کنترلی تنها در ردیابی و نمونه برداری این مگس بوده و هیچ گونه تاثیری در کاهش جمعیت مگس میوه مدیترانه ای ندارد از یک طرف و وجود موانع متعدد جهت واردات این عوامل کنترلی و در نهایت قیمت بسیار بالای آنها را می توان از دلایل عمده در افزایش چشمگیر خسارت مگس میوه مدیترانه ای دانست.