کاهش بارمیکروبی گیاهان دارویی

آلودگی میکروبی در گیاهان دارویی و سبزی‌های خشک یکی از مشکلات مراجع قانونی و تولیدکنندگان و صادرکنندگان این مواد غذایی می‌باشد. هدف از این تحقیق کاهش بار میکروبی با استفاده از فناوری خلاء- بخار- خلاء می‌باشد. این روش مبتنی بر آلودگی زدایی با استفاده از بخار است که از ترکیب اثرات حرارتی و مکانیکی برای آلودگی زدایی استفاده می‌نماید. فاکتورهای مستقل تحقیق عبارت بودند از دمای ‎120‎ ،115‎، و ‎125‎ درجه سلسیوس، زمان بخاردهی ‎25‎ ،20‎ ،15‎ ثانیه ، زمان خلاء اولیه ‎60‎ و ‎90‎ ثانیه ، زمان خلاء ثانویه ‎90‎ و ‎120‎ ثانیه، متغیرهای وابسته شامل بار میکروبی کلی ، میزان کپک و مخمر کل، میزان رطوبت، راندمان اسانس و ترکیبات اسانس استخراج شده بودند. نتایج نشان داد که در بین تیمارها بالاترین عملکرد آلودگی زدایی در دمای ‎125‎ درجه سلسیوس، خلاء اولیه ‎90‎ ثانیه، زمان بخاردهی ‎25‎ ثانیه و خلاء ثانویه ‎120‎ ثانیه به دست آمد.