کانکتورهای الکتریکی و مخابراتی

فناوری های حوزه تولید کانکتورها از جمله طراحی و تولید و تست کانکتورهای الکتریکی و مخابراتی