کامپوزیت های چوبی WPC از پلیمرهای بازیافت

کامپوزیت های متشکل از براده چوب با زمینه پلیمری قبلا تولید شده اند. ولیکن در صورت افزایش هرچه بیشتری سهم و درصد براده به عنوان فاز تقویت کننده این کامپوزیت ها سبک تر و مقرون به صرفه تر شده و بیشتر می توان تصور کرد که یک کامپوزیت چوبی با بایندر خفیف پلیمری تولید شده است. با این وجود سامانه های اکسترودر فعلی به دلیل چگالی پائین چوب نسبت به پلیمر فاز زمینه قادر به تولید کامپوزیت های چوبی با درصد چوب معمولا بیش از ۵۵-۵۰ نیستند. در این طرح با روش ذوب تحت نیروی برشی زیاد کامپوزیت های چوبی با درصد چوب نزدیک به ۷۰% با استفاده از پلیمرهای بازیافتی تولید شده است.