کامپوزیت نیترید سیلیسیومی به روش پلاسمای جرقه ای

کامپوزیت نیترید سیلیکون توسط فاز شیشه ای با پلاسمای جرقه ای سینتر شده است