کامپوزیت سبز با استفاده از تقویت¬کننده¬های نانویی

پلی¬هیدروکسی¬بوتیرات¬کووالرات (PHBV) یک بایوپلیمر گرمانرم و زیست تخریب¬پذیر است که به¬وسیله¬ی گونه¬ای از باکتری-ها تولید می¬شود. این بایو پلیمر به¬دلیل خواص مشابه با پلی پروپیلن بسیار مورد توجه مجامع علمی و صنعتی واقع شده است. با وجود مزایای زیاد نسبت به پلیمرهای پتروشیمیایی، استفاده از آن به¬علت هزینه¬بر بودن فرایند تولید و همچنین پایین بودن برخی خواص فیزیکی و مکانیکی، محدود می¬باشد. یکی از روش¬های برطرف کردن این مشکل استفاده از نانو¬ذرات به¬عنوان تقویت کننده است. در این پژوهش، فیلم¬های نانوکامپوزیت PHBV حاوی نانوکریستال سلولز (CNC) و نانو اکسید آلومینیوم (Al2O3)، تهیه شد. اثر افزودن نانو¬ذرات روی ویژگی¬های مکانیکی شامل استحکام کششی و ازدیاد طول پارگی و ویژگی¬های دینامیکی-مکانیکی شامل مدول ذخیره و تانژانت دلتا مورد مطالعه قرار گرفت.