کاشتنی های استخوانی زیست تخریب پذیر

این نوع کاشتنی ها جهت کشت سلول های بنیادین در داخل بدن مورد استفاده قرار گرفته و به مرور زمان در بدن از بین می روند.