کاشتنی های استخوانی حافظه دار

این کاشتنی ها جهت ترمیم بافت آسیب دیده استخوانی مورد استفاده قرار می‌گیرند. آزمایش ها نشان داده که نرخ رشد و ترمیم استخوان برای این کاشتنی ها به مراتب بیشتر از کاشتنی های معمولی است.