کارمانیا خطر

نرم افزار کارمانیا خطر برای اولین بار در ایران طراحی و اجرا شده است و با ایجاد سناریوهای لرزه ای متفاوت، مدیران بحران را در تصمیم گیری منطقی در مواجه با زلزله آماده می سازد. این نرم افزار جهت ارزیابی و مدیریت خطر زلزله است که قادر است زلزله های با بزرگی و فواصل متفاوت از یک مرکز جمعیتی را شبیه سازی و عملکرد انواع ساختمان و میزان خسارات وارده به هر نوع سازه را ارزیابی نماید.
در طراحی نرم افزار کارمانیا خطر سعی شده است تا از مناسب ترین فرمول های تجربی برای محاسبه لرزه خیزی استفاده شود.
این نرم افزار تحت محیط GIS طراحی شده است و قادر است بر اساس لایه های اطلاعاتی پایه نقشه خطر زمین لرزه را تهیه نماید. سپس براساس زمین لرزه شبیه سازی شده نقشه شدت جنبش زمین را تولید و نهایتا نقشه خطر جنبش زمین را تولید نماید. همچنین بر اساس ضرائب آسیب پذیری، میزان آسیب پذیری لایه های مبنای سازه ای و جمعیتی موجود در بانک اطلاعاتی خود را محاسبه و نقشه هsای آسیب پذیری را ترسیم کند. سپس براساس رابطه های معتبر جهانی، میزان اقلام امدادی مورد نیاز را در گزارش های جداگانه جهت مدیریت موثر بحران ارائه نماید .