کارت الفبا سخن گو

کارت های آموزشی الفبا که علاوه بر آموزش الفبا به کودکان آن ها را با صدای حیوانات و شکل واقعی آنها آشنا می نماید. دارای یک اپلیکیشن می باشد