کاربرد جنگل تصادفی بقا

در طرح پیشرو، با توجه به اهمیت تحلیل داده‌های فاصله ازدواج تا فرزندآوری با استفاده از جنگل‌های بقا، ابتدا به معرفی انواع جنگل‌های تصادفی ازجمله جنگل‌های تصادفی طبقه‌بندی و رگرسیونی و پس از آن به‌منظور تحلیل این فاصله در مطالعه حاضر، پس از بررسی عدم کارایی مدل رگرسیونی مخاطرات متناسب کاکس، الگوریتم‌های جنگل‌های تصادفی بقا و جنگل بقای استنباط شرطی براساس شاخص‌های مختلف عملکرد پیش‌بینی با هم مقایسه شدند و کاراترین الگوریتم جنگل بقا برای یافتن متغیرهای پیش‌بین مؤثر در این تحلیل انتخاب گردید.