کاتالیست کلاوس هیدروژن سولفید

کاتالیست های کلاوس بر پایه تیتانیوم اکسید به روش تلقیح سنتز شد و عملکرد این کاتالیست ها برای بازیابی گوگرد مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا نانو ذرات تیتانیوم دی اکسید از سنگ معدن ایلمنیت کهنوج کرمان به روش سولفات تولید شده و سپس از تیتانیوم دی اکسید به عنوان پایه برای سنتز نانو کاتالیست های دو فلزی کلاوس استفاده گردید. نانو کاتالیست تیتانیای کلاوس دارای تخلخل فراوان ، مساحت سطح داخلی بزرگ، پایداری گرمایی و ظرفیت حذف و تبدیل مناسب است و می تواند سهم مهمی در کاهش گازهایی چون هیدروژن سولفید داشته باشد .