کاتالیست هیدروکسی کربنات مس جهت حذف هیدروژن سولفید

کاتالیستهای حاوی اکسید‌های فلزی از قبیل آهن، مس، روی و یا ترکیب آنها به طور معمول در فرایند حذف سولفید هیدروژن از مخلوط هیدروکربنهای گازی با استفاده از فرایند جذب سطحی استفاده می‌شود. فرایند شامل جذب سطحی سولفید هیدروژن توسط اکسیدهای فلزی فعال و تبدیل آنها به سولفیدهای فلزی از قبیل سولفید مس و روی می¬باشد. نوع ترکیب این فلزات وابسته به دمای فرایند و شرایط عملیاتی آن خواهد بود. در فعالیت انجام شده دانش فنی ساخت جاذب هیدروژن سولفید بر مبنای اکسیدهای ترکیبی آلومینیوم، مس و روی برای فرایند خالص سازی متان (پکیج MPU واحد MEG) در مقیاس پایلوت با کمک شرکت پتروشیمی مروارید انجام شده است. کاتالیست فوق قادر به حذف سولفید هیدروژن در دماهای کمتر از ۱۵۰ درجه سانتیگراد می باشد.