کابین ضدعفونی کننده توسط مه پاش فراصوت

کابین ضدعفونی کننده توسط مه پاش فراصوت مجموعه ای است که ترکیبات گندزدا به صورت مه پاشی برای زدایش جرم میکروبی از کفش و شلوار آلوده افراد در محیط های پرخطر از نظر آلودگی بیولوژیکی تزریق می گردد. هموژن ساختن ترکیبات گندزدا توسط دستگاه و تزریق همزمان دو گندزدا به دلیل ایجاد کردن اثر سینرژیستی برای حذف آلودگی¬ها و همچنین توجه ویژه به گندزدایی کفش ها به عنوان یکی از آلوده ترین محیط های رشد میکروبی از نوآوری های دستگاه است. این مجموعه با ایمنی بالا و سهولت کاربرد و انعطاف در شکل و اندازه متشکل از یک دستگاه اولتراسونیک برای تولید مه گندزدا، کابین تک نفره مجهز به شیر شستشوی دست با الکل و چشم الکترونیکی برای تزریق خودکار و همچنین کف پوش مرطوب مخصوص تشکیل شده است.