ژنوتیپ های جدید پر محصول گندم

ژنوتیپ های جدید موجود با استفاده از فناوری های ژنومیک مانند گزینش به کمک نشانگر، گزینش ژنومی و با استفاده از منابع ژنتیکی ژرم پلاسم های اصلاحی، توده های بومی و خویشاوندان وحشی گندم تولید شدند که علاوه بر عملکرد بالا نسبت به ارقام موجود، به تنش -های زیستی و غیر زیستی مقاوم بوده و دارای کیفیت نانوایی مناسب می باشند