ژل داک پرتابل

دستگاه ژل داک ازجمله دستگاه های آزمایشگاهی است که از آن در آزمایشگاه های زیست مولکولی به منظور تصویربرداری و مستند سازی نوکلئیک اسید و پروتئین یا ژل های مختلف مانند آگارز استفاده می شود. معمولا در دستگاه ژل داک یک دستگاه ترانسلومیناتوری یک اتاقک تاریک به منظور حفاظت از منابع نوری خارجی و یک دوربین به منظور ثبت تصویر، دیده می شود .
سیستم شامل دو بخش مجزا ترانسلومیناتور (با منبع نور BLUE) و بخش Dark box میباشد.این ژل داک دارای نور آبی ، مناسب جهت ژل آگارز و ژل پروتئینی SDS PAGE ،وسترن بلات فلورسانس و پلیت ELISA و همچنین مناسب جهت انواع رنگهای فلورسانس مانند: SYBR Safe، Ethidium Bromide (EtBr) ، Gel Green ،UltraPower DNA Safe Dye ، Midori Green