چیپست بیوسیگنال

مدار مجتمع و یکپارچه اخذ سیگنال های حیاتی اعم از الکتروکاردیوگرافی، الکترومایوگرافی و الکتروانسفالوگرافی در یک پکیج 2*2.5*0.5 سانتی متری