چگالیزاسیون رس رودخانه ای ( سد وشمگیر)

این طرح بر پایه میزان آلایندگی آب توسط رسوبات منطقه گرگانرود بنا شده که توسط این طرح می توان تا میزان ۷۰-۸۰ درصد از این رسوبات را تفکیک کرد. این پروژه بر پایه عملکردهایی که رسوبات رودخانه گرگانرود دارند پایه گذاری شده. این طرح بر دو اساس که یکی بر اساس افزایش رسوبگذاری رسوبات رودخانه در داخل حوضچه ها است و اساس دیگر آن بر پایه خواص شیمیایی خاک موجود در آن منطقه است. روش کار این حوضچه ها به صورتی است که هر ردیف حوضچه در هنگام پر شدن ظرفیتش به ورود آب رودخانه به آن حوضچه جلوگیری خواهد شد که پس از این امر مدتی برای رسوبگذاری ذرات معلق، لازم و همچنین بعد از رسوبگذاری زمان لازم برای تخلیه آب و همچنین رسوبات تفکیک شده از حوضچه است است که زمان لازم را در همان مدت زمان پر شدگی حوضچه های بعدی گرفته خواهد شد.