چغندرقند مقاوم به ریزومانیا

این فناوری در ادامه پژوهش هایی است که در پژوهشگاه انجام می شود. لاین های تراریخت مقاوم به بیماری ریزومانیا تولید شده که برای تولید این لاین ها ار سازه های مولکولی استفاده شده که یا موجب خاموشی ژن شده یا با تولید پلنتی بادی موجب مقاومت گیاه در مقابل تکثیر ویروسBNYVV می شود.