چسب گرانولی گرما ذوب

• پوشش های سر جوش خطوط لوله مورد استفاده در صنایع نفت و گاز
• پوشش های سر جوش ضد خوردگی