چرخ پشم ریسی خانگی پدالی

چرخ پشم ریسی خانگی پدالی با استفاده از حرکت متناوب پا و به حرکت در آوردن چرخ ریسندگی اقدام به تبدیل الیاف چون پشم ،موی حیوانات والیاف دیگر به نخ می نماید