چراغ قوه بدون باتری کوکی

چراغ قوه بدون باتری دارای ژنراتور الکتریکی که با کوک شدن برق تولید می‌کند.