چراغهای پر قدرت خورشیدی

– افزایش قابلیت اطمینان سیستم از نظر شاخص LOLP ( خاموشی به علت عدم تامین بار) نسبت به سایر رقبای تجاری
– افزایش شار نوری سیستم نسبت به سایر محصولات مشابه
– کاهش چشمگیر هزینه نسبت به سایر محصولات مشابه
– توجیه اقتصادی سیستم ارائه شده