چاپ قلمکار

در این شیوه از چاپ نقش اندازی با قالب های چوبی روی پارچه های پنبه ای یا کتانی نظیر چلوار و متقال و یا پارچه های کدری ساده انجام می شود.
مهمترین و اولین مرحله چاپ قلمکار طراحی و ساخت قالبهای چوبی است