چارچوب بهره برداری-اقتصادی توزیع آب کشاورزی

با عنایت به عدم وجود شیوه تحویل و توزیع آب کشاورزی تحت شرایط خشکسالی در شبکه های آبیاری کشور، توزیع آب کشاورزی در شبکه های آبیاری مدرن کشور (۱۱۰ شبکه با مساحتی بیش از یک میلیون هکتار) به نحوی غیرعادلانه انجام می گیرد. فناوری بهره¬برداری-اقتصادی به¬عنوان راهبرد جدیدی در بهره¬برداری شبکه¬های آبیاری معرفی می گردد. برای رسیدن دو مدلسازی جداگانه شامل مدلسازی اقتصاد-کشاورزی و هیدرولیکی انجام شده و در ادامه با هم تلفیق شدند. براین اساس توزیع بهینه آب به واحدهای زراعی شبکه آبیاری بر اساس متوسط ارزش اقتصادی محصولات کشاورزی واقع در الگوی کشت موجود آنها صورت میگیرد. شایان ذکر است که به¬منظور فراهم نمودن امکان ارزیابی عملکرد سامانه بهره¬برداری کانال آبیاری با بهره¬گیری از رویکرد بهره¬برداری- اقتصادی، شاخص ارزیابی عملکرد کفایت تحویل و توزیع آب مورد بازنگری قرار گرفت و شاخص های بومی شده قابل ارزیابی چارچوب توسعه داده شده تعریف گردید. فناوری مذکور در سال ۹۸ TRL برابر ۷ گرفت که در ادامه توسعه آن در سال ۹۹ در قالب پروژه کاربردی حسابداری اقتصادی-زیست محیطی در شبکه آبیاری آبشار مورد استفاده قرار گرفت.