پیگ دتکتور

یک دستگاه هوشمند برای تشخیص عبور پیگ از لوله می باشد