پیمایش سبک زندگی زوجین در شهر تهران

این پژوهش که با همکاری و حمایت مالی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری اجرا شد، به بررسی اشتراک یا تمایز زوجین در سه بعد گذران زمان، گفت‌وگو با همسر و شیوه مصرف منابع مالی با عنوان سبک زندگی زوجین پرداخته است. جامعه آماری پیمایش کلیه افراد متأهل شهر تهران بوده و ۱۷۳۶ نمونه از این جامعه به روش تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که همبستگی نسبتاً بالایی میان سبک زندگی اشتراکی زوجین با نشاط زناشویی وجود دارد. میانگین تمایز زوجین در همه شاخص‌ها پایین‌تر از متوسط بوده و تمایز در گفت‌وگو بالاترین و در دیدارهای اجتماعی پایین‌ترین میانگین را داراست. مجموعه‌ای از متغیرهای اقتصادی – اجتماعی، پیشینه خانوادگی، عوامل فرهنگی، اجتماعی، فردی و متغیرهای زناشویی، ۳۹ درصد از متغیر سبک زندگی زوجین را تبیین می‌کنند که در این میان، سهم متغیرهای اقتصادی – اجتماعی اندک و سهم متغیرهای زناشویی بیش از دیگر متغیرهاست. نتایج تحقیق تأییدکننده تئوری زاویه سوم مارکز، مبادله، سرمایه فرهنگی بوردیو و اقتصاد جدید خانه می‌باشد.