پیل سوختی پلیمری با توان 10W

ساخت پیل سوختی پلیمری با کانال های جدید سوخت و هوا