پیل سوختی میکروبی

پیل سوختی میکروبی در تصفیه فاضلاب و تولید الکترویسته و تولید هیدروژن بکار می‌رود