پیل سوختی میکروبی مینیاتوری

حجم کاری هر محفظه ۲۰ سی سی
غشای نفیون
الکترودهای کربنی