پیل سوختی میکروبی دو محفظه مکعبی

حجم کاری هر محفظه 80 سی سی
غشای نفیون
الکترودهای کربنی