پیل سوختی میکروبی دو محفظه مکعبی با حجم بالا

حجم کاری هر محفظه 200 سی سی
غشای نفیون
الکترودهای کربنی