پیل سوختی میکروبی اچ تایپ

حجم کاری هر محفظه 500 سی سی
غشای نفیون
الکترودهای کربنی