پیل سوختی میکروبی اچ تایپ شیشه ای

حجم کاری هر محفظه 250 سی سی
غشای نفیون
الکترودهای کربنی