پیل سوختی بیولوژیک برپایه دی اکسید قلع

پیل های سوختی زیستی یا میکروبی نسل نسبتاً جدیدی از پیل های سوختی هستند که انرژی شیمیایی در پیوندهای شیمیایی مواد آلی را به انرژی الکتریکی در طی واکنش های کاتالیستی توسط میکروارگانیسم ها تحت شرایط بی هوازی، تبدیل می¬کنند. مشکل فنی غالب پیل های سوختی موجود، توان الکتریکی پایین آن هاست که به طور معمول mW m−2 150-30 است ولی با طراحی پیل سوختی میکروبی کربن نانوتیوب-قلع اکسید در این اختراع، این توان خروجی پیل به 1420 mWm−2 افزایش یافت.