پیش بینی خسارت کامپوزیتها تحت تاثیر آتش

نرم افزار پیش بینی خسارت حرارتی-مکانیکی وارد شده به سازه های کامپوزیتی تحت تاثیر آتش:
این نرم افزار قابلیت تحلیل مکانیکی-حرارتی به منظور بررسی تاثیر آتش بر انواع مختلف سازه های کامپوزیتی با هندسه های پیچیده مورد استفاده در صنایع مختلف از جمله صنایع هوافضا، دریایی، نظامی و … و امکان پیش بینی شکست آنها را فراهم می کند.
رشد روزافزون استفاده از مواد کامپوزیتی پایه پلیمری در صنایع مختلف و در مقابل، چالش احتراق ذاتی این مواد و عدم استحکام آنها در دماهای بالا به ویژه هنگام مواجهه با آتش، اهمیت تحلیل حرارتی-مکانیکی کامپوزیتهای تحت تاثیر آتش در صنایع مختلف را بخوبی نشان می دهد. علاوه بر این، با توجه به هزینه بر بودن انجام کارهای آزمایشگاهی در این زمینه و نیاز داشتن به تجهیزات آزمایشگاهی پیچیده، توسعه مدل نرم افزاری با قابلیت مناسب جهت بررسی تاثیر آتش بر انواع مختلف سازه های کامپوزیتی و بومی سازی این علم در ایران مخصوصا با توجه به نیاز صنایع مختلف، ضرورت دارد.